nano
Total Vol
434,059.403 Ton
� $941,908.904

24H Vol
31,431.885 TON
� $68,207.19

Floor Price
0.00155 TON
� $0.0033635

Market Cap
3,255,000 TON
� $7,063,350

nano

1000000

0.00158
$0.0034444

Seller

UQDr...qxsy


1580TON

$3444.4

nano

950000

0.00165
$0.0036

Seller

XWEp...lmno


1420TON

$3240

nano

1200000

0.0015
$0.0033

Seller

AZYx...abcd


1800TON

$3960

nano

800000

0.00175
$0.0038

Seller

PQRt...efgh


1200TON

$2880

nano

1350000

0.00145
$0.003

Seller

LMNv...ijkl


1650TON

$3375

nano

1100000

0.00155
$0.0032222

Seller

BCDe...mnop


1600TON

$3459.2

nano

920000

0.00168
$0.0036888

Seller

FGHf...qrst


1360TON

$3115.2

nano

1050000

0.0016
$0.0035

Seller

IJKg...uvwx


1500TON

$3150

nano

870000

0.00172
$0.0037444

Seller

YZAh...yzab


1280TON

$2751.2

nano

1250000

0.00148
$0.0031111

Seller

KLMi...cd


1700TON

$3333

nano

950000

0.00165
$0.0036

Seller

NOPj...ef


1420TON

$3240

nano

1150000

0.00152
$0.0033333

Seller

QRSTk...gh


1650TON

$3444

nano

880000

0.00171
$0.0037333

Seller

UVWXl...ij


1290TON

$2763.3

nano

1020000

0.00162
$0.0035333

Seller

YZAb...kl


1540TON

$3454.6

nano

890000

0.0017
$0.0037222

Seller

CDEc...mn


1300TON

$3630

nano

980000

0.00163
$0.0035555

Seller

FGHd...opq


1450TON

$3163.2

nano

1070000

0.00158
$0.0034666

Seller

IJKl...rst


1560TON

$3425.3

nano

920000

0.00168
$0.0036888

Seller

LMNo...uvw


1360TON

$3115.2

nano

1130000

0.00154
$0.0033777

Seller

PQRp...xyz


1630TON

$3470.2

nano

850000

0.00174
$0.0037777

Seller

STUq...abc


1240TON

$2988.8